صفحات fingerjoint2019-06-23T11:20:55+00:00

Project Description

صفحات finger joint چیست؟

این گونه صفحات معمولا از چوب های Hardwood و به صورت ترکیبی از چندین گونه استفاده می گردد.
بدلیل تمام چوب بودن صفحات و سخت بودن نوع بافت چوب مصرفی دارای استحکام بالا و عدم خرد شدن در طی زمان و باد کردن روی صفحات می شود.