تخته روسی2020-06-28T20:10:19+00:00

Project Description

تحته روسی به هر نوع چوب سفید رنگ که کشور تولیدکننده ی آن روسیه است گفته می شود.

تخته روسی از کشور روسیه که در شمال کشور ایران واقع شده است تهیه می شود.

تخته روسی در سایزهای مختلف از ضخامت 2.5 تا 7.5 در عرض های 15و 20 و 25 به طول های 400 و 600 سانتی متر عرضه می شود.

Incorrect slider name. Please make sure to use a valid slider slug.
Incorrect slider name. Please make sure to use a valid slider slug.